Laun bæjarfulltrúa og stjórnenda hjá Mosfellsbæ – Fyrirspurn

Laun bæjarfulltrúa og stjórnenda hjá Mosfellsbæ – Fyrirspurn

Það er tímans tákn að upplýsingar um greiðslur úr opinberum sjóðum skuli vera aðgengilegar almenningi. Launakjör stjórnmálamanna og stjórnsýslu eru þar á meðal. Mikið er rætt um nauðsyn þess að efla trú almennings á stjórnmálum og stofnunum þessa lands. Væri ekki skref í rétta átt að láta þessar upplýsingar í té? Upplýsingalög taka reyndar af allan vafa um að þessar upplýsingar skuli veita þeim sem eftir þeim óska. Íbúahreyfingin ákvað að láta á það reyna og hefur sent Mosfellsbæ eftirfarandi fyrirspurn:

Undirrituð óskar eftir upplýsingum um útgjöld bæjarsjóðs vegna greiðslna til bæjarfulltrúa og varamanna þeirra og helstu yfirmanna stjórnsýslu Mosfellsbæjar. Með greiðslum er átt við föst mánaðarlaun og aðra kostnaðarliði. Markmiðið er að fá tölur til samanburðar og upplýsingar um útgjöld bæjarsjóðs.

1) Launakjör bæjarfulltrúa

Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um launakjör hvers bæjarfulltrúa og varamanna sem taka þeirra sæti. Átt er við föst mánaðarlaun vegna setu í bæjarstjórn, bæjarráði, nefndum og formennsku í nefndum. Þá er og óskað upplýsinga um fastar og breytilegar greiðslur til einstakra bæjarfulltrúa í formi bílastyrkja, endurgreidds bifreiðakostnaðar, endurgreidds útlagðs kostnaðar, síma- og netkostnaðar og laun varamanna vegna fundasetu í bæjarstjórn og bæjarráði. 

2) Launakjör framkvæmdastjóra sviða, yfirmanna og lykilstarfsmanna

Auk þess er óskað eftir sundurliðuðum upplýsingum um launakjör einstöku framkvæmdastjóra sviða og föst laun yfirmanna og lykilstarfsmanna á bæjarskrifstofu, ásamt upplýsingum um fasta og breytilega yfirvinnu, bílastyrki, endurgreiddan bifreiðakostnað, endurgreiddan útlagðan kostnað og síma- og netkostnað.

3) Launakjör bæjarstjóra

Einnig er óskað eftir upplýsingum um mánaðarlaun bæjarstjóra og greiðslur sem hann fær þar fyrir utan fyrir setu í nefndum, kostnað vegna fastrar og breytilegrar yfirvinnu, bílastyrks, endurgreiddan reksturskostnað bifreiðar, ferðakostnað, kostnað vegna risnu og vegna síma- og netkostnaðar.

4) Greiðslur vegna starfslokasamninga

Auk þess er óskað eftir upplýsingum um kostnað Mosfellsbæjar vegna biðlauna og/eða starfslokasamninga við einstaka framkvæmdastjóra, yfirmenn og lykilstarfsmenn á fjárhagsárunum 2016 og 2017.

Tímabilin sem óskað er upplýsinga fyrir eru fjárhagsárið 2016 og fjárhagsárið 2017. Til skýringar skal tekið fram að auk bæjarfulltrúa og varamanna þeirra, er með tilvísun til helstu yfirmanna átt við framkvæmdastjóra fjölskyldu-, fræðslu- og umhverfissviðs, forstöðumenn þjónustu- og samskiptadeildar, mannauðsdeildar og fjármáladeildar, auk lögmanns bæjarins, byggingarfulltrúa, skipulagsfulltrúa og umhverfisstjóra.

Með kveðju,
f.h. Íbúahreyfingarinnar
Sigrún H Pálsdóttir, bæjarfulltrúi
S. 866 9376

Aðalfundur

Aðalfundur

IMG_2523Stjórn Íbúahreyfingarinnar mun halda aðalfund í Fiskabúrinu í Bókasafni Mosfellsbæjar þriðjudaginn 26. janúar kl. 16.00-18.00. Dagskrá fundarins er venjuleg aðalfundarstörf.
Tillögur um breytingar á samþykktum þurfa að berast stjórn í síðasta lagi 18. janúar. Sjá samþykktir á vef hér
Á fundinum verður ný stjórn kjörin og eru þeir sem áhuga hafa á að bjóða sig fram eða þekkja einstaklinga með ástríðu fyrir pólitík beðnir að senda stjórn uppástungur fyrir fundinn.
Netfang: ibuahreyfingin@gmail.com
Fjárhagsáætlun – 2. umræða

Fjárhagsáætlun – 2. umræða

Mig langar að byrja á því að þakka bæjarstjóra yfirferðina og starfsmönnum bæjarins fyrir þá miklu vinnu sem þeir hafa lagt á sig við undirbúning fjárhagsáætlunar.

Það er ljóst að fjöldi sveitarfélaga á við fjárhagsvanda að etja. Haraldur Sverrisson ætlar þó að skila 192 milljón kr. hagnaði. Það stóð líka til á árunum 2014 og 2015 en það gekk ekki eftir. Áætlunin gengur þó vonandi eftir þannig að hagnaðurinn geti nýst til að vega upp á móti neikvæðri rekstrarniðurstöðu undangenginna ára.

Íbúahreyfingin fagnar því að tillaga um að auka svigrúm fjölskyldunefndar til styrkveitinga hafi fengið hljómgrunn og vonast til að Kvennathvarfið, sem veitir íbúum Mosfellsbæjar mikla og góða þjónustu, fái m.a. að njóta þess.

Einnig lýsir Íbúahreyfingin ánægju sinni með að gjaldskrá leikskóla skuli ekki hækka og að til standi að gera samninga við leikskóla utan sveitarfélagsins um vistun barna undir tveggja ára aldri.

Verklag í tengslum við fjárhagsáætlun

Eitt af því sem verulegu máli skiptir við gerð fjárhagsáætlunar er hvernig að undirbúningi hennar er staðið eða eins og spakir menn og konur hafa haldið fram er:

“Besta aðferðin til að sjá fyrir um framtíðina að skipuleggja hana” og sjá til þess að forsendur séu skýrar og samráð við alla hlutaðeigandi aðila eftir því sem best verður á kosið.

Íbúahreyfingin telur að mest sé um vert að þær upplýsingarnar sem bæjarfulltrúar fá til að átta sig á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins séu gagnsæjar. Tölur á blaði segja okkur lítið, það er það sem er á bak við tölurnar sem skiptir höfuðmáli.  Þau gögn sem bæjarráð og nefndirnar fengu í hendur í því kynningarferli sem staðið hefur yfir nú í nóvember einskorðuðust við tölur. Bæjarráð fékk að vísu greinargerðir sviðanna afhentar fyrir viku sem er alltof seint.

Íbúahreyfingin lagði fram tillögu þess efnis að endurskoða vinnubrögð við 1. umræðu. Tillagan fól í sér að funda með framkvæmdastjórum sviða, yfirmönnum undirstofnana og íbúum, auk þess að senda fjárhagsáætlun til umsagnar í nefndum fyrir 1. umræðu til að tryggja að öll gögn og óskir lægjur fyrir þegar umræðan hæfist. Einnig var sú ósk ítrekuð að yfirmönnum yrði falið að vinna starfsáætlanir, í takt við leiðbeiningar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Íbúahreyfingin lagði tillöguna fyrst fram í umræðum um fjárhagsáætlun í lok ágúst þar sem henni var hafnað af fulltrúum D-, S- og V-lista með frávísun. Tillögunni nú var vísað inn í framtíðina, til fjárhagsáætlunar næsta árs. Það er deginum ljósara að núverandi verklag stenst ekki gæðakröfur. Að mínu viti er ekki um annað að ræða en að breyta því. Mér er reyndar með öllu óskiljanlegt að svona vinnubrögð skuli almennt vera liðin.

Það eru starfsáætlanir sem varpa mestu ljósi á það sem er á bak við tölurnar. Þær greinargerðir sem lagðar eru fram til 2. umræðu eru einungis stuttar samantektir. Það þykja sjálfsögð vinnubrögð að gera starfsáætlanir þar sem stjórnsýsla er vönduð. Það er t.d. lögbundið í skólunum.

Kjarasamningar og launajöfnuður

Hjá Mosfellsbæ starfar mikill fjöldi fólks, á 6. hundrað, ef ég man rétt. Nú standa kjarasamningar fyrir dyrum og ljóst að það þarf að bæta kjör hinna lægst launuðu umtalsvert. Það er ekki okkar ríku þjóð sæmandi að vinnandi fólk  skuli ekki geta framfleytt fjölskyldum sínum. Það er ósk Íbúahreyfingarinnar að Mosfellsbær standi að baki sínum starfsmönnum í þeim viðræðum og sjái til þess að enginn starfsmaður sveitarfélagsins þurfi að lifa við hungurmörk að þeim samningum loknum.

Íbúahreyfingin telur mikilvægt að kjör starfsmanna hjá Mosfellsbæ séu sem jöfnust. Mosfellsbær er vinnustaður í eigu bæjarbúa og það skiptir máli að hafa jöfnuð að leiðarljósi þegar launakjör eru ákveðin á þannig vinnustað.

Mikil yfirvinna og háir bílastyrkir

Það er eitt og annað sem vekur athygli þegar fjárhagsáætlun er skoðuð. Í ákveðnum deildum sveitarfélagsins er mikil yfirvinna og bílastyrkir háir. Í sumum tilvikum er helmingur af launakostnaði skilgreindur sem yfirvinna. Í heild er kostnaður vegna bílastyrkja nálægt 50 milljónum á ári.

Í gamni reiknaði Íbúahreyfingin út hvað hægt væri að keyra marga km fyrir þessa peninga. Viðmiðið var bíll sem notar 8 l á hundraðið. Niðurstaðan var um 3.000.000 km, það er ca 4 sinnum fram og tilbaka til tunglsins. Á 10 árum slagar kostnaður Mosfellsbæjar vegna bílastyrkja upp í hálfan milljarð.

Íbúahreyfingin spyr sig samt hvort ekki sé hagstæðara að sveitarfélagið sjálft reki bílana. En dæmið er auðvitað ekki svo einfalt. Á bak við þessar tölur eru m.a. kjarabætur.

Umhverfisverkefni

Eitt af því sem vert er að vekja athygli á er að ýmis verkefni sem búið er að gefa vilyrði fyrir hafa þann “tendence” að týnast. Eitt slíkt verkefni er lúpínuverkefnið. Landgræðslan fékk í fyrrasumar það verkefni að kortleggja útbreiðslu lúpínu í Mosfellsbæ. (Innskot: Landgræðslan komst að því að 5,8% af landi Mosfellsbæjar er þakið lúpínu.) Og hvað er gert með þær upplýsingar? Ég verð að segja að mér líður stundum eins og ég sé stödd í “slow motion” kvikmynd. Af hverju er ekki gert ráð fyrir þessu verkefni í fjárhagsáætlun? Þetta mál er búið að fara í hringi í nefndum síðan 2011.

Að lokum

Íbúahreyfingin lagði fram 4 tillögur í 1. umræðu og  1 tillögu á milli umræðna. Ég geri ég ráð fyrir að farið verði yfir þær í umræðum hér á eftir.

***************

Tillögur fulltrúa M-lista við fjárhagsáætlun sem fram komu við fyrri umræðu um fjárhagsáætlun 4. nóvember sl. og vísað var til seinni umræðu um fjárhagsáætlun:

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar um hækkun framlags til Kvennaathvarfsins:

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar leggur til að framlag Mosfellsbæjar til Kvennaathvarfsins verði kr. 243.000 á fjárhagsárinu 2016. Tilefnið er að efla aðgerðir gegn heimilisofbeldi sem jafnframt er liður í samstarfsverkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu við lögreglustjóraembættið og hrundið var af stað í upphafi árs.

Lagt er til að tillögunni verði vísað til fjölskyldunefndar í tengslum við úthlutun styrkja.

Tillagan er samþykkt með níu atkvæðum.

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar um að auka svigrúm fjölskyldusviðs og fjölskyldunefndar til styrkveitinga:

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar leggur til að svigrúm fjölskyldusviðs og fjölskyldunefndar til styrkveitinga verði tvöfaldað á þessu ári og síðan stig af stigi næstu ár. Tilgangurinn er að styðja við bakið á hjálparsamtökum en sú staða er uppi í íslensku samfélagi að slík samtök sinna mikilvægri grunnþjónustu í þágu almannaheilla sem engin önnur stofnun hjá ríki og sveitarfélögum sér um.

Í tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir að umrætt framlag verði tvöfaldað. Tillagan er því lögð fram.

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar um stofnun umhverfisverkefnasjóðs:

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að stofnaður verði umhverfisverkefnasjóður á borð við listasjóð Mosfellsbæjar. Verkefni eins og skógrækt, uppgræðsla lands, hefting ágengra tegunda, endurheimt lífríkis og umhverfisfræðsla ættu skjól í þessum sjóði.

Lagt er til að tillögunni verði vísað til umsagnar framkvæmdastjóra umhverfissviðs og umhverfisstjóra og að umsögnin berist bæjarráði.

Tillagan er samþykkt með níu atkvæðum.

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar sem fram kom á 1237. fundi bæjarráðs 26. nóvember sl. og vísað var til seinni umræðu bæjarstjórnar um fjárhagsáætlun:

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að Mosfellsbær bjóði framvegis upp á jafnréttisfræðslu í efri deildum í öllum grunnskólum sveitarfélagsins. Niðurstöður rannsókna á vegum Velferðarráðuneytisins sýna að mjög hallar á konur í íslensku samfélagi. Besta leiðin til að taka á því er að hefja fyrirbyggjandi aðgerðir.

Íbúahreyfingin telur brýnt að hefja jafnréttiskennslu strax á fyrstu árum grunnskóla og leggur til að fræðslusviði, í samstarfi við fjölskyldusvið sem fer með málaflokkinn, verði falið að leggja drög að því verkefni.

Lagt er til að tillagan verði send til umsagnar jafnréttisfulltrúa og framkvæmdastjóra fræðslusvið sérstaklega m.t.t. að greina hvað af því sem fram kemur í tillögunni sé þegar sinnt.

Tillagan er samþykkt með níu atkvæðum.

Þessari tillögu var vísað til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs við 1. umræðu 4. nóvember:

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar um gagnaöflun í aðdraganda fyrri umræðu fjárhagsáætlunar

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að bæjarráð breyti vinnulagi við gerð fjárhagsáætlunar á þann veg að ráðið fundi með framkvæmdastjórum sviða og yfirmönnum stofnana áður en til fyrri umræða kemur í bæjarstjórn. Einnig óski bæjarráð eftir umsögnum frá fagnefndum og fundi með íbúum í aðdraganda fyrri umræðu.

Tilgangur tillögunnar er að gera umræðurnar markvissari og fjárhagsáætlunargerðina betri.

Sú hefð hefur ekki skapast hjá Mosfellsbæ að framkvæmdastjórar sviða skili bæjarráði starfsáætlunum í aðdraganda fjárhagsáætlunargerðar. Íbúahreyfingin telur það þó stuðla að innihaldsríkari umræðu og meira gagnsæi og leggur til að bæjarráð beiti sér fyrir því.

Samþykkt með níu atkvæðum að vísa 1. tillögu til vinnu við gerð fjárhagsáætlunar 2017.

Sjá á YouTube 2. umræðu fjárhagsáætlunar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar : 

Sigrún H Pálsdóttir, bæjarfulltrúi

Styrkir hækki til Stígamóta

Styrkir hækki til Stígamóta

stigamotÍbúahreyfingin hafði sitthvað að segja um styrkveitingar Mosfellsbæjar til Stígamóta í vikunni, fyrst í fjölskyldunefnd og síðan í bæjarstjórn. Styrki þarf að hækka. Um Stígamót gilda sömu rök og um Kvennaathvarfið. Þangað sækir fjöldi kvenna og karla úr Mosfellsbæ ár hvert, stundum fleiri og stundum færri. Árin 2010-2014 voru um 3% þeirra sem leituðu til Stígamóta úr Mosfellsbæ.

Stígamót hafa unnið mikið þrekvirki í íslensku samfélagi og átt stóran þátt í því að fá kynferðisglæpi viðurkennda sem alvarleg afbrot og verið brautryðjendur í því að fórnarlömb slíkra glæpa fái nú aðstoð sérfræðinga við að takast á við áföllin. Starf Stígamóta er því ómetanlegt.

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að bæjarstjórn óski eftir því við bæjarráð að fá aukaframlag úr bæjarsjóði til að hækka árlegan styrk til Stígamóta. Um hækkun styrks til  samtakanna gilda svipuð rök og fyrir aukinni fjárveitingu til Kvennaathvarfsins. Árin 2010-2014 voru um 3% þeirra sem leituðu til Stígamóta héðan.

Upphæð styrks til Stígamóta hefur staðið í stað í nokkur ár og er hún ákaflega lág sé tekið mið af þeirri þjónustu sem samtökin veita fórnarlömbum kynferðisofbeldis í Mosfellsbæ. Af þeirri ástæðu leggur Íbúahreyfingin til að styrkurinn verði hækkaður úr kr. 50 þúsund í kr. 150 þúsund á fjárhagsárinu 2015.

Fulltrúar D- og V-lista felldu tillöguna.

Íbúahreyfingin vill hækka styrki til Kvennaathvarfsins

Íbúahreyfingin vill hækka styrki til Kvennaathvarfsins

kvennaathvarfÁ síðasta fundi fjölskyldunefndar var ákveðið að hækka árlegan styrk Mosfellsbæjar til Kvennaathvarfsins úr 60 þúsund kr. í 100 þúsund. Hækkunin lét vel í eyrum þangað til að Íbúahreyfingin fór að grafast nánar fyrir um styrkveitingar sveitarfélaga í nágrenninu.

Í ársskýrslu Kvennaathvarfsins 2013 er listi yfir framlög nokkurra sveitarfélaga. Reykjavík greiddi rúmar 11 milljónir, Kópavogur 800 þúsund, Garðabær 400 þúsund, Hafnarfjörður 450 þúsund, Akranes 250 þúsund, Hveragerði 120 þúsund o.s.frv.

Eins og sjá má kemur þessi samanburður afar illa út fyrir Mosfellsbæ en hann verður enn óhagstæðari þegar horft er til þess hvaða þjónustu Kvennaathvarfið veitti fórnarlömbum heimilisofbeldis og börnum þeirra árin 2013 og 2014 en á því tímabili dvöldu samtals 11 konur úr Mosfellsbæ í Kvennaathvarfinu ásamt 10 börnum sínum. Samanlagt dvöldu konur héðan í 310 daga á þessu tímabili (allt frá 4 dögum til 106 daga) og börnin í samanlagt 426 (líka frá fjórum dögum og upp í 106 daga).

Nú er það svo að Mosfellsbær,- og það mál var líka til umfjöllunar á þessum sama fundi fjölskyldunefndar,- hefur hug á að taka þátt í átaki lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins gegn heimilisofbeldi. Eitt af þeim úrræðum sem lögreglustjórinn bendir sveitarfélögunum á er einmitt Kvennaathvarfið. Til að sýna að hugur fylgdi máli hefði Íbúahreyfingunni þótt viðeigandi að hækka styrkinn þannig að hann endurspeglaði a.m.k. að Mosfellsbæ láti sér annt um þessa þjónustu Samtaka um kvennaathvarf.

Verkefni lögreglustjóraembættisins kemur ekki í stað þeirrar þjónustu sem Kvennaathvarfið veitir, heldur þvert á móti ýtir undir að þær konur sem búa við heimilisofbeldi leiti ásjár Kvennaathvarfsins. Konum hefur því fjölgað sem leita sér aðstoðar á þeim stöðum sem verkefnið er rekið.

Styrkur Mosfellsbæjar til Kvennaathvarfisins er ekki í nokkru samræmi við þá þjónustu sem samtökin veita Mosfellingum. Í raun er hægt að fullyrða að Mosfellsbær sé að þiggja ölmusur frá þeim sveitarfélögum sem standa undir rekstri Kvennaathvarfsins ásamt, ríki og öðrum styrktaraðilum.

Tillaga M-lista Íbúahreyfingarinnar

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar gerir að tillögu sinni að styrkur Mosfellsbæjar til Kvennaathvarfsins verði hækkaður úr 100 þúsund kr. í 200 þúsund árið 2015. Árlegt framlag verði síðan hækkað í 350 þúsund árið 2016. Hér er um mikið hagsmunamál kvenna og barna í Mosfellsbæ að ræða. Kvennaathvarfið veitir fórnarlömbum heimilisofbeldis hér mikla þjónustu. Núverandi styrkupphæð er ekki í neinu samræmi við þá aðstoð. Íbúahreyfingin fer því þess á leit að bæjarstjórn vísi tillögu þessari til bæjarráðs sem feli fjármálastjóra að útbúa viðauka við fjárhagsáætlun þannig að lögmæti hækkunarinnar sé tryggt.

Fulltrúar D- og V-lista felldu tillöguna.

Tillaga um hækkun styrkja til fjölskylduþjónustu

Íbúahreyfingin stóð í stórræðum í bæjarstjórn í vikunni eftir að ljóst varð hvað Mosfellsbær lætur árlega lítið af hendi rakna til fjölskylduþjónustunnar í formi styrkja. Á fundi bæjarstjórnar hafði bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar þetta um málið að segja:

moso“Séu styrkveitingar á sviði fjölskylduþjónustu til dæmis bornar saman við styrkveitingar í öðrum nefndum verður ljóst að verkefni á sviði fjölskylduþjónustu eru afar lítils metin, sé tekið mið af upphæðum, – og styrkir heldur ekki í neinum samræmi við vægi málefnis eða þá þjónustu sem umsækjendur veita Mosfellsbæ.”

Tillaga M- lista Íbúahreyfingarinnar um hækkun á ráðstöfunarfé fjölskyldusviðs til að veita styrki

Bæjarfulltrúi Íbúahreyfingarinnar fer þess á leit að heildarupphæð ráðstöfunarfjár til styrkja á sviði fjölskyldumála verði hækkuð úr kr. 300 þúsund í kr. 600 þúsund á fjárhagsárinu 2015 og leggur til að málinu verði vísað til bæjarráðs sem fái það hlutverk að endurskoða áður áætlaðar styrkveitingar. Bæjarráð getur í þessu sambandi nýtt sér þá heimild í lögum að gera viðauka við fjárhagsáætlun til að tryggja lögmæti breytinganna. Eins og staðan er í dag er heildarupphæð ráðstöfunarfjár sviðsins alltof lág, þ.e. hlutfallslega álíka há á íbúa og Garðabær veitir einungis Kvennaathvarfinu árlega.

Fulltrúar D- og V-lista felldu tillöguna.

Pin It on Pinterest